(دفتر کار همراه) تعرفه ها
دوشنبه ۰۹ دى ۱۳۹۲
106 بازدید

تعرفه های سرویس دفترکارحضوری:

 

 دفترکارحضوری به صورت پکیجهای ماهیانه، شش ماهه و سالانه عرضه می گردد.

به هر یک از مبالغ فوق مبلغ 21 هزار تومان به عنوان ودیعه انتقال تماس افزوده خواهد شد.

سرویسهای دفترکارحضوری دارای یک سرویس دفترکارهمراه 8 رقمی نیز می باشند.

 سرویس دفترکارهمراه به صورت پیش فرض شامل دایورت به یک شماره می باشد. در صـورت اضافه شدن هر شماره خط تلفن به سرویس (نه داخلی!) ، مبـلغ 5 هـزار تـــومان به مبلغ ماهیانه اضافه خواهد شد.