(دفتر کار همراه) شرایط و مدارک
دوشنبه ۰۹ دى ۱۳۹۲
111 بازدید

مدارک لازم جهت مراجعه حضوری:

 اشخاص حقیقی:

1- تکمیل دو نسخه کاغذی "قرارداد ارائه خدمات اداری و دفتری" (اثر انگشت و امضاء)

2- اصل کارت ملی

3- اصل شناسنامه

4- اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن،آب،برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد.  (در صورتیکه قبض به نام خریدار نیست ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر الزامی است)

 اشخاص حقوقی:

1- تکمیل دو نسخه کاغذی "قرارداد ارائه خدمات اداری و دفتری" (مهر شرکت و امضاء)

2- اصل کارت ملی

3- اصل شناسنامه

4- اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن،آب،برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد. (در صورتیکه قبض به نام خریدار نیست ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر الزامی است)

5- کپی روزنامه رسمی شرکت

1-     معرفی نامه شرکت (دریافت نمونه)

 

مدارک لازم جهت راه اندازی غیرحضوری:

 اشخاص حقیقی:

1- دو نسخه کاغذی تکمیل شده "قرارداد ارائه خدمات اداری و دفتری" (مهر شرکت و امضاء)

2- یک نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی کارت ملی

3- یک نسخه کپی برابر اصل شده از صفحه اول شناسنامه

4- اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن،آب،برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد.  (در صورتیکه قبض به نام خریدار نیست ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر الزامی است)

 

اشخاص حقوقی:

1- دو نسخه کاغذی تکمیل شده "قرارداد ارائه خدمات اداری و دفتری"

2- یک نسخه کپی برابر اصل شده از پشت و روی کارت ملی

3- یک نسخه کپی برابر اصل شده از صفحه اول شناسنامه

4- اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن،آب،برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد.     در صورتیکه قبض به نام خریدار نیست ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر الزامی است)

5- کپی روزنامه رسمی شرکت

6- معرفی نامه شرکت (دریافت نمونه)